Náměšťská tenisová liga „NTL“

PRAVIDLA 2024

1. Základní ustanovení

1.1 Pořadatelem „Náměšťské tenisové ligy“ (dále jen NTL) je TJ Sokol Náměšť n. O.

(dále jen „pořadatel“). NTL probíhá pouze na kurtech ve sportovním areálu Hájek.

1.2 Kromě specifik popsaných v těchto pravidlech se všechna tenisová utkání tenisové ligy řídí podle celosvětově platných pravidel tenisu.

1.3 Pořadatel vyhlašuje termín začátku a ukončení NTL, zajišťuje zpracování podaných přihlášek do NTL, rozlosování a informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro účast v NTL.

1.4 Pořadatel zajišťuje pravidelné sestavování průběžného pořadí NTL a také sestavování aktuálního žebříčku všech účastníků podle zápisů z jednotlivých utkání. Pořadatel zajišťuje zveřejnění těchto výsledků na svých webových stránkách, stejně tak zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků a jejich slavnostní vyhlášení.

1.5 NTL může při uzavření smlouvy s reklamním partnerem změnit svůj název, a to zejména připojením názvu partnera před název ligy. Smlouvy o reklamním partnerství mezi NTL a reklamními partnery může jako jediný uzavírat pořadatel.

1.6 Pořadatel má jako jediný právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se NTL, jestliže v souladu s těmito pravidly nedojde mezi hráči, nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.

1.7 Jestliže byla porušena tato Pravidla NTL, má pořadatel právo s ohledem na závažnost jejich porušení, bez náhrady vyloučit z NTL hráče (účastníka), který je porušil.

1.8 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků NTL.

1.9. Na účast v NTL nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

2. Přihláška a startovné

2.1 Do NTL se může přihlásit do dne začátku nového ročníku každý hráč, který v den zahájení NTL dosáhl 18 let. 

Přihlášku podává hráč písemně na e-mailovém kontaktu pořadatele nebo telefonicky u pořadatele. Podmínkou pro přijetí hráče do tenisové ligy je zaplacení startovného a to, že je držitelem jakékoli permanentky na tenis ve sportovním areálu Hájek. Permanentku hráč zaplatí hotově ve sportovním areálu Hájek. Startovné  ve výši 350,- Kč na účet Tj Sokol Náměšť n. O. č. ú.: 86-2698320207/0100.

2.2 Startovné do NTL je 350,- Kč. V ceně startovného jsou zahrnuty ceny pro nejlepší hráče a náklady spojené s organizací tenisové ligy. Startovné i permanentky musí být uhrazeny do 3 týdnů od začátku NTL.

2.3 Hráč, který bude dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý či pracovně nepřítomen, oznámí neprodleně tuto skutečnost pořadateli.

2.4 Zaplacené startovné se nevrací.

2.5 Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz. Bod 1.8. 2.1) a to bez udání důvodu.

3. Hrací systém

3.1 Tenisová liga se skládá v roce 2024 z jedné skupina 13 hráčů.

3.2 Počet hráčů v jednotlivých ligách pro aktuální ročník určuje pořadatel.

3.3 Pořadatel vyhlašuje termín začátku a ukončení aktuálního ročníku NTL. Přesný termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách pořadatele (předpoklad je květen – září).

3.4 Liga se hraje ve skupině systémem „každý s každým“. O vítězi celé ligy rozhodne pavouk (ze skupiny postoupí 8 nejlepších), kdy proti sobě nastoupí hráči systémem A1xA8, A2xA7, atd.... Poražení semifinalisté hrají o třetí místo.

3.5 Zápasy ve skupinách se hrají na dva vítězné sety do šesti. Za stavu 6:6 se ve všech setech hraje zkrácená hra (tie-break). Při stavu 1:1 na sety se hraje super-tiebreak (do 10 bodů).

Osmičlenný pavouk se hraje na dva vítězné sety do šesti. Za stavu 6:6 se ve všech setech hraje zkrácená hra (tie-break). Při stavu 1:1 na sety se hraje třetí set do 6.

3.6. Základní část NATL 2024 začíná 13.5.2024 a končí 31.8.2024. Od 1.9. 2022 se hraje play off v osmičlenném pavouku, který končí zápasem o 3. ,1. místo o víkendu 28.9. - 29.9.2024.

4. Utkání

4.1 Den a čas uskutečnění utkání dohodnou po výzvě domácího hráče oba soupeři na kterýkoli den během termínu, který byl pro jejich utkání v daném kole určen rozlosováním.

1. - 4. kolo musí být odehráno do16.6.2024, 5. - 9. kolo do 28.7.2024 a 10. - 13. kolo do 1.9.2024. V případě zdravotních komplikací a dohody obou hráčů a ředitele ligy je možné dotyčné kolo dohrát výjimečně maximálně 7 dní po termínu.

4.2 Domácím hráčem každého jednotlivého utkání je hráč uvedený v rozlosování na prvním místě. V play off je domácí hráč ten, který se umístil v základní části na nižším místě.

4.3 Domácí hráč zajišťuje pro sehrání utkání tenisový dvorec v areálu Hájek a 4 tenisové míče. V případě, že se hráči nedohodnou na kvalitě tenisových míčů, budou použity míče , které lze zakoupit v areálu Hájek. Domácí hráč rovněž odpovídá za odeslání výsledku utkání pořadateli. Na zápas o první a třetí místo dodává nové míče pořadatel soutěže.

4.4 Po každém utkání musí být výsledek utkání oznámen osobně v areálu Hájek ihned po utkání, aby byla zajištěna co nejrychlejší aktualizace výsledků.

4.5 V případě přerušení již rozehraného tenisového utkání, mají hráči povinnost dohrát utkání nejpozději do 7 dnů. Pokračování nedohraného utkání začíná vždy na celé gamy za stavu v době, kdy bylo utkání přerušeno.

4.6. V případě, že hostující hráč třikrát odmítne termín utkání, stanoví ho po dohodě s oběma hráči ředitel ligy.

5.Počítání bodů a tabulka

5.1 Za každý vyhraný set si hráč připisuje 1 bod.

5.2 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem pro hodnocení počet získaných bodů, při jejich rovnosti záleží na vzájemném zápase, a poté počet vyhraných gamů.

5.3 Po ukončení každého ročníku NTL bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění prvních tří hráčů a vítěze "pavouka útěchy". Přesný termín slavnostního vyhlášení bude vždy včas zveřejněn na stránkách pořadatele.

6.Kontumace utkání

6.1 Pořadatel NTL má jako jediný právo rozhodnout o kontumaci tenisového utkání.

6.2 Tenisové utkání může být kontumováno 2:0 (6:0, 6:0), jestliže se jeden z hráčů bez předchozí omluvy nedostaví do 15 minut po domluveném začátku k tenisovému utkání, a to ve prospěch hráče, který se na utkání řádně dostavil.

6.3 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 6.1., musí hráč, který se na utkání dostavil, neprodleně informovat o vzniklé situaci pořadatele. To samo o sobě však ještě není zárukou kontumace.

6.4 O dalších případech, kdy může být utkání kontumováno, rozhoduje pořadatel NTL. Zejména může být kontumováno v neprospěch domácího hráče, jestliže nebude oznámen výsledek utkání (viz. Bod 4.3, 4.4) nebo pokud hráč (hráči) bez řádné a pořadatelem uznané omluvy neodehrají utkání v termínu určeném rozlosováním NTL (viz. bod 4.1).

7. Rozhodčí

7.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině kurtu. Soupeř může upozornit na jiný názor nebo na otisk míčku (pokud to lze), ale při neshodě mezi soupeři má konečné slovo hráč na své polovině kurtu.

7.2 Pokud se soupeři dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I tento rozhodčí má však pouze právo upozornit na svůj (jiný) názor. Pokud s názorem rozhodčího hráč(i) nesouhlasí, platí bod 7.1.

7.3. Při zápase o první a třetí místo rozhoduje utkání nestanný rozhodčí delegovaný pořadatelem soutěže za souhlasu všech hráčů účastnících se utkání. Rozhodnutí tohoto rozhodčího jsou všichni hráči povinni respektovat.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Všichni hráči tenisové ligy si ve všech jejích utkáních a ve všech záležitostech souvisejících s NTL počínají v duchu fair play.

8.2 Tato pravidla jsou platná pro všechny hráče (účastníky) NTL vždy v aktuálním znění a jsou veřejně dostupná. Mohou být průběžně upravována. V případě jejich úpravy budou všichni hráči na tyto úpravy upozorněni na webových stránkách pořadatele nebo jiným zveřejněním.

8.3 Každý z hráčů přihlášením do NTL potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, souhlasí s nimi, zavazuje se k jejich dodržování, NTL chce hrát dobrovolně, a pokud mu v tom nezabrání velmi závažné důvody, dokončí rozehraný ročník. Dále přihlášením do NTL hráč souhlasí se zveřejněním a umístěním svého jména, tel. čísla, emailu a svých fotografií na stránkách pořadatele a pro potřeby NTL.

8.4 Všichni hráči přihlášení do NTL startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost.